Algemene voorwaarden dienstverlening

INDI Energie | versie 2019-02

1. INDI Energie

1.1 INDI Energie is een handelsnaam van BuitenStroom B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Velp, en kantoorhoudend te Utrecht, aan de (3526 KS) Europalaan 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73428744 (BuitenStroom). Deze algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de AV), gelden voor alle opdrachten die u verstrekt aan BuitenStroom of één of meer van haar dochterondernemingen.

1.2 INDI Energie aanvaardt uw opdracht voor het verlenen van adviesdiensten ten aanzien van (maar niet beperkt tot) zonne-energie, installaties om zonne-energie op te wekken, subsidies en alles wat daar mee te maken heeft, zoals nader is omschreven in onze opdrachtbevestiging (de Opdrachtbevestiging), op grond waarvan u een overeenkomst van opdracht aangaat tot het verkrijgen van die adviesdiensten (de Opdracht).

1.3 Wanneer over ‘BuitenStroom’, ‘INDI Energie’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld BuitenStroom en/of één of meer van haar dochterondernemingen. Verwijzingen naar ‘u’ en ‘uw’ betekent de cliënt of cliënten die de in Opdrachtbevestiging wordt (worden) aangewezen.

2. Toepasselijkheid

2.1 De AV vormen één geheel met de Opdrachtbevestiging en behelzen samen daarmee alle voorwaarden van de tussen u en ons gesloten Opdracht. Indien en voor zover bepalingen in de AV strijdig zijn met die in de Opdrachtbevestiging, prevaleert de bepaling in de Opdrachtbevestiging.

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze AV worden tevens bedongen ten behoeve van aan INDI Energie verbonden (rechts)personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door INDI Energie wordt ingeschakeld of in verband INDI Energie daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.4 Deze AV zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van u.

2.5 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

2.6 Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd van kracht. Zoncoalitie en Aanbieder treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

3. De dienstverlening

3.1 Wij zullen ons inspannen om de Opdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.2 Bij de uitvoering van de diensten zijn wij niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van u op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Opdracht wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor ons, bent u gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3.3 Wij zijn gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

3.4 U vrijwaart de aan INDI Energie verbonden personen (daaronder begrepen de bestuurders, werknemers, adviseurs en opdrachtnemers) tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een Opdracht voor u.

4. Instructies en medewerking

4.1 Behoudens afwijkende afspraken stemt u er mee in dat wij instructies mogen aannemen in verband met de Opdracht van al uw werknemers, bestuurders en functionarissen en dat wij op basis van mondelinge instructies kunnen handelen.

4.2 Om de Opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is uw volledige medewerking vereist. U dient ons tijdig te voorzien van alle documenten en informatie die wij nodig mochten hebben om de Opdracht uit te voeren en u staat ervoor in dat deze documenten en informatie, naar uw beste weten, volledig en juist zijn.

5. Prijzen en betalingen

5.1 Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw), onkosten, reiskosten en verblijfkosten.

5.2 Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zijn wij gerechtigd om deze kosten, na overleg met u, in rekening te brengen bij u.

5.3 Indien u niet, niet tijdig of niet volledig aan uw (betalings)verplichtingen voldoet, bent u in verzuim en zijn wij gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht op te schorten tot het moment dat u (aantoonbaar) aan uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan.

6. Termijnen

6.1 Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in de tussen partijen overeengekomen uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door ons genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds een indicatief karakter.

6.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

7. Beëindiging

7.1 Indien u op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij u bewijst dat wij ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim zijn. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Opdracht reeds naar behoren hebben verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.

7.2 Indien wij of u de Opdracht om welke reden ook beëindigen/beëindigt, dient u alle aan ons verschuldigde vergoedingen en kosten te voldoen met inbegrip van die bedragen die op het moment van beëindiging gefactureerd of nog niet zijn gefactureerd.

7.3 Indien een Opdracht welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze ons of u na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen ons en u geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Wij zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.4 U bent niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het totaalbedrag dat door ons is gefactureerd en door u is voldaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de dag waarop de aansprakelijkheid is ontstaan. Deze beperking geldt niet in het geval van grove schuld of opzet.

8.2 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan kenbaar zijn gemaakt aan ons.

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van of die is toe te schrijven aan het ter beschikking stellen van onware, misleidende of onvolledige informatie of documenten behalve wanneer wij redelijkerwijze de onware, misleidende of onvolledige informatie of documenten hadden behoren te ontdekken.

8.4 Indien onze aansprakelijkheid het gevolg is van het handelen of nalaten van een (ingeschakelde) derde (daaronder begrepen een hulppersoon), dan is onze aansprakelijk altijd beperkt tot de hoogte van de schadevergoeding die door die derde aan ons ter zake wordt vergoed, dan wel het bedrag bedoeld in artikel 8.1 van deze AV, welk bedrag het hoogste is.

8.5 Wij hebben en aanvaarden geen enkele verplichting jegens iemand anders dan u en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen ontstaan uit het feit dat een andere partij dan u afgaat op ons advies. U zult ons vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven die voor ons ontstaan en die voortvloeien uit welke vorderingen dan ook, ook die tegen ons door derden worden ingesteld in verband met of gegrond op de uitvoering van de Opdracht.

9. Intellectuele eigendommen en vertrouwelijkheid

9.1 Wij hebben het eigendom van de auteursrechten van elk stuk dat bij de uitvoering van de Opdracht door ons is opgesteld. Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, kosteloze licentie om enig door ons opgesteld document in uw organisatie te gebruiken uitsluitend met het doel waarvoor het document ter beschikking is gesteld en onder de voorwaarde dat u het document als vertrouwelijk zult behandelen.

9.2 Onze ervaring passen wij toe bij adviesdiensten die wij verrichten voor al onze cliënten. Daarom mogen wij te allen tijde – maar steeds onder handhaving van onze geheimhoudingsplichten – gebruik maken van, verwijzen naar door ons of andere adviseurs in verband met de Opdracht opgestelde documenten ontwikkelde of uitgewerkte, ideeën, technieken, begrippen, methoden of processen of deze ontwikkelen bij het geven van advies, het opstellen van documenten of het geven van advies aan een andere cliënt of bij marketing of knowhow.

9.3 Ieder der partijen draagt er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor een partij indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 Indien wij onze onderneming in haar geheel of grotendeels aan een andere organisatie (de Overnemende Entiteit) overdragen, zal de Opdracht voortduren. U stemt ermee in dat in dat geval de Overnemende Entiteit automatisch door u als opvolgende opdrachtnemer wordt aangesteld zodat continuïteit van de dienstverlening aan u wordt gewaarborgd. Tussen u en de Overnemende Entiteit gelden dan mutatis mutandis de voorwaarden van deze Opdracht. Indien voor een dergelijke overdracht een eventuele formele handeling van u nodig is, dan zult u zodanige stappen nemen als nodig zijn om de voortzetting van onze dienstverlening mogelijk te maken.

10.2 U kunt (uw rechten uit) deze Opdracht niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen.

11. Overmacht

Wij zijn jegens u niet aansprakelijk indien wij niet in staat zijn onze diensten met betrekking tot de Opdracht te verlenen als gevolg van een oorzaak die buiten onze macht ligt. Ingeval zich een dergelijke gebeurtenis voordoet zullen wij u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

12. Voortbestaan

Artikelen van deze AV die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, waaronder, onder andere, de artikelen 3 en 7 tot en met 14 van deze AV.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en geschillen in verband met de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.

14. Publiciteit

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd aan derden in marketing- en andere materialen bekend kunnen maken dat u onze cliënt bent, tenzij u ons uitdrukkelijk mededeelt daar niet mee in te stemmen.